Το plirophoria.blogspot, έχει ως σκοπό να δώσει αυτό που λέει, πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μια πληροφορία μπορεί να αλλάξει την ζωή και τον τρόπο αντίληψής μας.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

The main Ethos-Morality, “Don't do what you don't want to be done to you”.

This is a universal morality, violated by every life form and it is the basic reason of suffering and learning.
In Nature there is one law that prevails, your death is my life. Humans can break this suffering towards themselves and  the other creatures if they will.
To break this painful law  always demands a cost and you need a strong morality.
Humans are on the top of the life chain, which means that they have strong empathy and consequently morality.

This makes humans more responsible for their actions, since they know and are aware of each consequence of those actions.
People, compared with other creatures, know better the meaning of the main Ethos-Morality, but what we actually  think and do, is always connected with our interest, ignoring the consequences they have towards the others.
This behavior brings us in conflict with each other, and damages our natural environment.

Ethos-Morality and the living according to Ethics (justice, bravery, honesty, modesty, etc),  improves the moral level of humans, makes them more calm, peaceful, honest, decent, with respect to the other people and to the other life forms of our planet.
Morality is the source of peace and the founder of Justice. Morality and Justice bring balance in to every society and finally to our natural environment.

Don’t kill because you don’t want to be killed.
Don’t steal because you don’t want to be robbed.
Don’t say lies because you don't like to be told lies.
Don't do what you don't want to be done to you.

Now you know better and if you don't know your conscience will tell you.

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Can there be life after death?


One thing we know for sure thanks to our technology, what we don’t see, hear, or feel it doesn’t mean that don’t exist. Your mobile phone all the pictures, video, music, communication comes with invisible waves, the electromagnetic waves.

Electromagnetic waves are defined according to our knowledge to different frequencies. Our brain also works in frequencies, studies have shown to function from below 0,1 to 110 Hz and this doesn’t mean we know everything.

The First Law of Thermodynamics states that heat is a form of energy, and thermodynamic processes are therefore subject to the principle of conservation of energy. This means that heat energy cannot be created or destroyed. It can, however, be transferred from one location to another and converted to and from other forms of energy.
Note: What we call as heat it is also an electromagnetic wave.

When we die our brain stops and this electromagnetic energy according the First Law of Thermodynamics has to go somewhere. If already our brain during our lifetime is connected permanently in a certain frequency unknown to us, when the body dies this energy probably will join the frequency which was always connected.
If you think which part of our brain function could be always connected, the best candidate is our conscience, because is the tool which supports our awareness.

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Deductive reasoning – Syllogisms, conclude that the DNA has an intelligent creator


Is the logic the ultimate tool to trust?
Then why not to trust our logic?

1. Deductive reasoning - Syllogisms
Logical reasoning: Intelligent creatures can create intelligent creations.

Logical statements - premises:
1. The DNA creates humans because it is an intelligent biological material programmed to do this work. (First premise)
2. Humans create things because, humans are intelligent. (Second premise)
Every intelligent creature can create intelligent things.(Conclusion)

2. Deductive reasoning - Syllogisms
Logical reasoning: Intelligent creations are created by something intelligent.

Logical statements – premises:
1.  Intelligent  computers are created by  intelligent  humans. (First premise)
2.  Intelligent humans are created by the intelligent  DNA. (Second premise)
Every intelligent creation is created by something intelligent. (Conclusion)


From deductive reasoning - Syllogisms 1 and 2, there are the conclusions:
1. DNA fulfills the rule of logic, who says, that“an intelligent creation demands an intelligent creator”.
2. DNA demands a creator.

If we can not prove the above  deductive reasoning – Syllogisms and their conclusions are wrong, then they are correct. Rule of Logic.

Next step is to find what it is the intelligent creator of the DNA.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Why the Creator created Life


The point is to understand why the Creator created  the DNA and us. The DNA is a super intelligent biological material, programmed to create, preserve and procreate life forms.
Why?

All life forms have a type of awareness of their natural environment, so they can interact with it, in order to survive and procreate. New studies have proven that plants for example feel, they communicate with their own kind and react with each other for better conditions of surviving. So they accumulate a type of knowledge, to adapt with their natural environment. All this knowledge about plants was unknown to us, but with special cameras and electronic devices we manage to understand more things.
What the plants do is the learning procedure which is the central point of all living organisms. Humans do the same, we learn  through the experience, the school, etc.

What is the meaning of learning?
First of all to have better living conditions, food, water, shelter, etc. When we achieve the basic things then we have time to think about almost everything, because we are programmed to learn, everything that is connected with us, the nature and the universe.

The more we learn about the nature which is the nearest to us, the more we feel the connection with it, and the more we respect and understand it. Learning and understanding is the bond with our environment. For example the discovery of the DNA proves what the Hindu philosophy or religion teaches, that all creatures are relatives.

So far what we know. All the living organisms feel and  learn. This learning procedure to humans increases what we call spirit which defines a spiritual person. The spiritual person possesses two important things among others, knowledge and calmness. In human history the factor that was always most important was knowledge, the accumulating learning procedure and this is the meaning  of one human life, to learn. To be calm is the ultimate condition of existence, because you achieve the balance in life, almost everybody likes the calm weather and not the storm.

Provided that all living organisms are programmed to learn, it seems that planet Earth is an enormous school with different levels of learning and development, with on the top the humans. Humans have the qualification (brain), to pass faster all levels of learning which makes them the best candidates.
The learning of the spirit gives ground to one other important state of being, the Soul. As soul we define the total spiritual existence of an individual, feelings, conscience, spirit.
If there are enormous amounts of souls that have to be developed in the universe, then places like Earth are ideal for this procedure.

Our universe is full of countless frequencies, of which we know very few functions. We don’t know what type of life forms could exist with these frequencies, so this field is open for investigation. What we know so far, is that life exists in Terahertz frequency, we can transmit our civilization in certain frequencies and we can use and  study others.
Humans not only are the best candidates for learning, they also have the qualifications for one more important role, to spread the life to other planets, creating in this way more schools.

In that way we can understand why the Creator created  the DNA and the humans.

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Is the big bang and the expansion theory of the universe a wrong interpretation of the Redshift - Doppler effect?Maybe our assumption of the expanding of the universe can be a mistaken interpretation of the Redshift - Doppler effect.
The fact of "swallowing" a dwarf galaxy by another galaxy or galaxies, could be proof that our universe is not expanding, but somehow this procedure stopped so such an event could occur.

The Redshift - Doppler effect (a longer light wavelength gives us the red color and so the longer distance evidence) which is detected by our radio telescopes, is probably interpreted mistakenly giving us the impression that our universe is expanding all the time and even accelerates during the time.
What we probably see in reality, as Redshift - Doppler effect, is the luminous fading of stars and galaxies that naturally happens from the beginning of their formation, in combination with the thousands, millions and billions light years of their distance, plus the interstellar matter and energy that absorbs their radiation between them and us.

For example, if we see the rising and the setting of the sun we see a red glow, this does not mean that the sun is moving away, but that the light is fading.
So, if the universe is not expanding then we have to reconsider the big bang theory, the dark matter and the dark energy, it could be that the universe interacts all the time, which looks and sounds more in balance.


Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

The Creator of the DNADeoxyribonucleic acid (DNA) is a nucleic acid that contains the genetic instructions for the development, function, and procreation of living organisms on planet Earth.
We have checked the rule of logic which states:“an intelligent creation demands an intelligent creator”, which conclusion also states that there is a creator of the DNA.


NOTE 1
The DNA is one (1) unique intelligent biological material, which by increasing or decreasing itself creates the genetic material of all living organisms, or millions of different species.

NOTE 2
There are not more biological materials known on planet Earth.

The following NOTES are to find what type of creator it could be.


NOTE 3
Our knowledge of religion from different areas of our planet indicates that there are one or few creators.

For example the oldest religion on Earth is considered Hinduism which has on the top 3 Gods, Brahma, Vishnu and Shiva. 3 Creators.

In Tao there are also the Three Pure Ones, they are often depicted as throned elders.
Yuanshi Tianzun, Yu-Qing, Lingbao Tianzun. 3 Creators.

In Egypt the male creator was Nu and he represented the waters of chaos. 1 Creator.

In Sumerian the creator was Nammu, the Goddess of the sea.  1 Creator.

In Greek mythology there was  first Chaos and then Gaia, the creators. 2 Creators.

In the bible there is one  God, but in the creation there is the enigma when it refers to: “And God said, Let us make man in our image, after our likeness”. 1 Creator.

NOTE 4
Our scientific discoveries in physics indicates that there is the Chaos and the Big Bang. 2 Creators. It is very interesting to see the similarities with the Greek version of  Chaos and Gaia.

NOTE 5
From the test of the rule of logic there are four (4) steps, which define what type the creator could be.

Step 1
The intelligent creator of the DNA, can be only one creator if the universe is one being. The universe is a self-sustaining system, the same is the creator.
Step 2
The universe is infinite, therefore there are infinite creators. Apply this also to the Big Bang Theory.
Step 3
There is one creator or few creators which they created the universe, consequently the DNA. Who created the one creator or few creators follows step 2.
Step 4
1- Nature itself is the intelligent creator that created the smart DNA. Nature is part of the universe, the universe is a self-sustaining system, so is nature.
2- The probability that the nature is created by the universe created by the Big Bang follows step 2.

General Notes
From the NOTES 1 to 4, it shows that the creator(s) can be one (1) maximum three (3), which means the option in Step 2 is eliminated.

Step 3 it is also eliminated, because it is connected with the step 2.

The option 2- of Step 4, it is also eliminated because it is connected with step 2.

Step 1 and step 4 have similarities because both they agree the universe and nature are  self-sustaining system, and both they can be as one, consequently the creator of the DNA. Since nature and universe constantly interact they are the same, so the creator.

Conclusion
The DNA, our religions, our science, and our logic, indicates that there is ONE (1)  Creator, not more. The universe and the nature are one self-sustaining system and there is not a big bang.
The self-sustaining universe is the intelligent Creator of the intelligent DNA.

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Open test to check if DNA was created

We are going to test the following rule of logic, and to verify all the chances by following logical steps.

Rule of logic

DNA fulfills the rule of logic, who says, that “an intelligent creation demands an intelligent creator”.
Any logic path we take to find if this statement is correct, always points to the same conclusion, that “an intelligent creation demands an intelligent creator”.

The most simple logical and accurate statement is as follows.

The intelligent robot was created by the intelligent human, which was created by the intelligent DNA, which was created by something intelligent.

If we reverse it then:

Something intelligent creates the intelligent DNA, which creates the intelligent human, which creates the intelligent robot.

Whether DNA is a smart creation is beyond question because it is the building material that created all organisms on the planet Earth including humans.

The following steps are statements, that describe what might be this something intelligent that created the DNA.

Step 1
The intelligent creator of the DNA, can be only one creator if the universe is one being. The universe is a self-sustaining system, the same is the creator.

Step 2
The universe is infinite, therefore there are infinite creators. This applies also to the Big Bang Theory.

Step 3
There is one creator or few creators which they created the universe, consequently the DNA. Who created the one creator or few creators follows step 2.

Step 4
1- Nature itself is the intelligent creator that created the smart DNA. Nature is part of the universe, the universe is a self-sustaining system, so is nature. 
2- The probability that the nature is created by the universe and the universe is created by the Big Bang follows step 2.

Conclusion
The above four (4) statements steps, agree to one thing. There is a creator(s) of the DNA.

Please express your logical reasoning, related with the test, to check if this test is correct.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

DNA is the proof by itself


Note 1
Cause and effect is the Natural Law of the Universe.
Everything in our Universe has a logical explanation, from the formation of the Planets, the Solar systems to Galaxies. Any logical explanations that we do not have are because of our lack of knowledge.

Note 2
Humanity had always a strong guide to rely on and this was always the Logic. By following logic steps we are lead to secure and stable conclusions.

Let's try the following steps:

Step 1
Do you know something clever to be created by something not clever? The correct answer is No! Humans created civilization due to their intelligence which is an indicator of their cleverness.

Step 2
Is the DNA cleverConsidering ourselves clever because we can build and construct all kind of things, the DNA is clever because it constructs and builds complex life forms far beyond our understanding.

Step 3
Is the DNA a program? We can give it this property, because it can construct numerous life forms, considering that we also are programmed to eat, drink, procreate and we have the ability also to construct things due to DNA.

Step 4
Is the DNA a better builder and constructor than us? We can not separate DNA from us, since DNA created us and we can not construct the DNA, yet. We learn to modify it, but not to create it. Because our civilization is part of the DNA, this makes the DNA a better builder and constructor, since it can create also other life forms.

Step 5
Is the DNA more clever than us? Again, we can not separate DNA from us since DNA created us and also we are part of it. But if we see that DNA creates other life forms, which we can not do, then it makes it more clever.

Step 6
Is it possible that DNA is created by itself? If we take into consideration the above notes and steps, it is difficult to impossible to be created by itself. Additionally, there are scientific researches, that conclude that our theory of evolution is not so stable anymore.Step 7
Is it possible for DNA to be created by something else? If we take into consideration  the above notes and steps, our logic indicates that there is a creator, probably a being, with extreme knowledge and age, which can create an advanced building material like the DNA.

Conclusion
DNA is the proof by itself, that it is an advanced biological building material, intelligent, able to create complex life forms, from trees, plants, insects, fishes, birds, animals, etc, and above all humans.
DNA and reality coincide and both they agree, that there it must be a Creator.
First because of the complexity of the life forms, which could not be explained by the biologists and second, DNA fulfills the rule of logic, who says, that “an intelligent creation demands an intelligent creator”.
Any logic path we take to find if this statement is correct, always points to the same conclusion, that “an intelligent creation demands an intelligent creator”.

Logic, it was, it is, and it will be the ultimate tool.


Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Ο 21ος θα είναι ο αιώνας της αναβάθμισης του ανθρώπινου είδους

Τα πράγματα είναι σχετικά απλά, οι άνθρωποι τα κάνουν πολύπλοκα εξαιτίας των φυσικών αγκυλώσεων που έχουν, είτε είναι φυλετικών, είτε, γλωσσικών, γεωπολιτικών, οικονομικών και ούτω καθ’ εξής. Γιατί απλά, πάντα οι άνθρωποι θα φοβούνται το διαφορετικό, το ισχυρότερο, το ξένο και πάντα θα είναι ανταγωνιστικοί. Είναι η φύση τους που κυριαρχεί και θα κυριαρχεί, γιατί η ανθρώπινη φύση έχει παραμείνει πρωτόγονη.

Λαμβάνοντας αυτόν τον καθοριστικό παράγοντα οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα είναι πάντα ανάλογες των προαναφερθέντων. Έτσι ανεξάρτητα ποια χώρα θα είναι χρονολογικά σε ισχύ, πάντα θα υπάρχει κάποια άλλη η οποία θα την επιβουλεύεται έως ότου την αντικαταστήσει. Υπάρχει όμως σήμερα μια ειδοποιός διαφορά που κάνει τα πράγματα πολύπλοκα έως επικίνδυνα. Τα οπλικά συστήματα που έχουν αναπτύξει όλες οι υπερδυνάμεις και αυτές που ευελπιστούν να γίνουν, είναι άξια να καταστρέψουν κυριολεκτικά την ανθρωπότητα στο σύνολο και να επιφέρουν τεράστιες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Όλοι και όλες πλέον γνωρίζουν τις επιπτώσεις ενός πυρηνικού πολέμου.

Δεν είναι όμως μόνο τα πυρηνικά όπλα, είναι και τα βιολογικά, ιδιαιτέρα τα γεννητικά που θα στοχεύουν το DNA του εχθρού αντιπάλου, τα οποία εάν απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον, τότε όχι μόνο το ανθρώπινο είδος στο σύνολο θα είναι σίγουρο προς εξαφάνιση, αλλά και όλες οι άλλες αθώες βιολογικές υπάρξεις του πλανήτη μας. Σε αυτό το καθοριστικό σημείο προ νοώντας τις ταχύτατες αρνητικές εξελίξεις εξαιτίας της ραγδαίας ανόδου της τεχνολογίας μας, ο Δημιουργός μας αυτός που αποκαλούμε Θεός, έκανε κάποιες ουσιώδης παρεμβάσεις στην εξέλιξή μας, ώστε να προετοιμαστούμε στην καινούργια αναβάθμιση της ανθρωπότητας που θα την κάνουν να ξεπεράσει όλες τις δυσλειτουργίες, ατέλειες και αγκυλώσεις που την κρατούσαν για χιλιάδες χρόνια έως σήμερα.

Η πρώτη μεγάλη παρέμβαση έγινε με την αποστολή του ανθρωπιστή, ιδιοφυή, επιστήμονα και μετριόφρων ανθρώπου, που στην κυριολεξία έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα ως νέος Προμηθέας και στο τέλος πέθανε εγκαταλειμμένος στην απαξίωση, μόνος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ροή της τεχνολογικής ανθρωπότητας, ο μεγάλος εφευρέτης Νικόλα Τέσλα ή Θεσσαλός. Οι επόμενες μεγάλες παρεμβάσεις του Δημιουργού είναι οι υπολογιστές και η ανακάλυψη του DNA που είναι και το αποτύπωμά του. Το DNA έδωσε ώθηση στην γενετική και οι υπολογιστές στην ρομποτική, όπου φτάνουμε στην μεγαλύτερη παρέμβαση που θα κάνει ο Δημιουργός στο ανθρώπινο είδος, δηλαδή την ταχεία αναβάθμιση. Για όσους και όσες δεν καταλαβαίνουν τι εννοώ, ας ψάξουν τον οργανισμό που έχει δημιουργήσει ο Elon Musk, τον Neurolink, όπου σε συνεντεύξεις του αναφέρει, εφόσον δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό σου ενώσου μαζί του, απευθυνόμενος στην ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής.

Τώρα γι’ αυτούς και αυτές που αμφισβητούν την ύπαρξη του Δημιουργού – Θεού, ας ερευνήσουν το DNA και τις τελευταίες ανακαλύψεις, όπου η επιστήμη της Βιολογίας τον αμφισβήτησε με την θεωρία εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου και τώρα η ίδια αμφισβητεί την θεωρία της εξέλιξης των ειδών με τρανταχτά στοιχεία, δίνοντας άμεσα και έμμεσα χώρο στην επαναφορά της ιδέας του Δημιουργού – Θεού. Πλέον είναι ευθύνη όλων και του καθενός ξεχωριστά η επιλογή της κατεύθυνσης που θα επιλέξουμε.

Ο Δημιουργός μας πάντως έχει πάρει τις αποφάσεις του, εάν θα συνεχίσει μαζί μας και σε ποιο επίπεδο, δίνοντάς μας ακόμη το περιθώριο της επιλογής. Για πόσο και μέχρι πιο σημείο, αναμένεται να το δούμε, πιθανώς ίσως και όχι.  

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

From the God Sun to Christianity

Our Creator, judging our evolutionary level, gives us the necessary directions for our better evolution.

The greatest civilization was the Egyptian, a specimen of masterpieces with the pyramids as a peak.

The main religion was the worship of the living star's Sun, which without this, life on our planet would not exist.

It was inevitable at some point that the deification of the Sun would collapse, because it would be known that the Sun is not a sulfuric existence but another huge magnificent star.

The greatest celebration of the Sun was on December 25 (with our own modern data), because then and now, on this date, the cycle of the Sun in us in the northern hemisphere completes its cycle.

The Hebrew religion that is deeply Greek-like, since Genesis and Exodus are Greek words as well as Adam = Adamantas = Adamas and Eva = Evangelia = the one who cherishes the joy are Greek, hence the  protoplasts where also Greeks, raised the level of faith from star Creative Sun on the spiritual Creator God.

The Creator still makes a further step,  brings a man, a human being who is still elevating the level of faith and spirit to people, and brings together three tremendous qualities. Pay attention.

Father God.

The Son Christ, celebrates with his sulfuric attribute his birthday  on December 25th on Sun's day.

And the Holy Spirit, the Sun but with its sulfuric attribute "nothing crypt under the Sun", but also the enlightenment of man.

This is the Holy Trinity.

There is still an overrun, the Son Christ is the continuation of the Olympians; he is the great God  Zeus, who, instead of the 12th Gods, has the 12 Apostles who will convey his message of change to mankind and the new spiritual transition.

All the great Religions of the wider Mediterranean region have now found a great psychological and spiritual pillar to continue their evolutionary path, Christianity.

And our Creator constantly surprises us with the new directions he gives us, especially with the sciences, so that we can meet him at some point.

DNA the fingerprint of the Creator

For centuries, man believed enchanted by the beauty of nature, but at the same time, fearing her anger, due to the various natural phenomena that appeared, to gods and deities.

Behavior is perfectly normal given his perceptual simplicity because of his minimal and incomplete knowledge.

He delighted every version of Nature, from the mountains, the lakes, the sea, the animals, all its elements, to the invisible and inexplicable powers.

In his evolutionary course with a weapon of information and knowledge, he made all of his cognitive excesses and managed to defeat many of his natural fears and gradually explain parts of his natural world.

The biggest question that has always been tormented by him was the mystery of life, whose explanation oscillated between religion and science.

This changed in favor of science when Charles Darwin - Charles Darwin in 1859 published the book "About the Origin of Species through Natural Selection," which radically changed the beliefs of people and especially of scientists, since they had discovered and explained other aspects of their natural world.

Ten years later in 1869, the Swiss chemist Friedrich Miescher discovered what we call today DNA and in 1953 Francis Crick and James Watson the double  propeller and its construction.

This breakthrough was the springboard for new discoveries in the field of biology and medicine where, with the help of computers, in 2011 they came to the complete recording of the human genome, which opened up a new cycle of discoveries and interventions in the genetic code of people, and new  horizons in the science of genetics.

In 1972, one of the two DNA scientists Francis Crick makes the presentation of the advanced theory of evolution of life describing it:

Directed panspermia

https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/scbccp.pdf

At insertion this placement occurs:

As an alternative to these nineteenth century mechanisms, we have considered Directed Panspermia, the theory that organisms were deliberately transmitted to the earth by intelligent beings on another planet.

When a Nobel Prize-winning scientist of this caliber formulates this theory by implying extraterrestrials, Francis Crick certainly knows more.

DNA could be described in computer language as a highly sophisticated software that has the ability to modify genetic material.

Advanced genetic material modification software requires a sophisticated manufacturer of this software.

With today's science and technology, the sophisticated genetic material modification software manufacturer will be, or a superior form of being or extraterrestrial.

If we consider that amoebae containing the largest genome that reaches 100 times more than people, that it is billions of years old, and that what we call evolution in life is a simple mutation, then it goes beyond our imagination, the notion of the creator .

Once again, religion and science are lost in their everyday simplistic existence.

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

DNA το αποτύπωμα του ΔημιουργούΓια αιώνες ο άνθρωπος πίστευε μαγεμένος από την ομορφιά της Φύσης, αλλά ταυτόχρονα και φοβούμενος από την οργή της, εξαιτίας των διάφορων φυσικών φαινομένων που εκδηλώνονταν, σε θεούς και θεότητες.
Συμπεριφορά απόλυτα φυσιολογική δεδομένου της αντιληπτικής απλοϊκότητας του, εξαιτίας της ελάχιστης και ελλιπής γνώσης του.

Λάτρεψε την κάθε εκδοχή της Φύσης, από τα βουνά, τις λίμνες, την θάλασσα, τα ζώα, όλα τα στοιχεία της, μέχρι και τις αόρατες και ανεξήγητες δυνάμεις.
Στην εξελικτική του πορεία με όπλο τις πληροφορίες και τις γνώσεις, έκανε όλες τις γνωστικές του υπερβάσεις και κατάφερε να νικήσει πολλούς από τους φυσικούς του φόβους και να εξηγήσει σταδιακά τμήματα του φυσικού του κόσμου.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που τον βασάνιζε ανέκαθεν ήταν το μυστήριο της ζωής, του οποίου η εξήγηση ταλαντευόταν μεταξύ θρησκείας και επιστήμης.
Αυτό άλλαξε υπέρ της επιστήμης όταν ο Charles Darwin - Κάρολος Δαρβίνος το 1859 δημοσίευσε το βιβλίο “Σχετικά με την προέλευση των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής”, κάτι που άλλαξε ριζικά τα πιστεύω των ανθρώπων και ιδιαίτερα των επιστημόνων, εφόσον είχαν ανακαλύψει και εξηγήσει και άλλες πτυχές του φυσικού τους κόσμου.

Δέκα χρόνια αργότερα το 1869 ο Ελβετός χημικός Friedrich Miescher, ανακάλυψε αυτό που αποκαλούμε σήμερα DNA (δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ) και το 1953 οι Francis Crick και James Watson τον διπλό έλικα και τον τρόπο κατασκευής του.
Αυτή η σημαντική ανακάλυψη ήταν το εφαλτήριο για καινούργιες ανακαλύψεις στον χώρο της βιολογίας και ιατρικής, όπου με την βοήθεια των υπολογιστών, το 2011 φτάσανε στην πλήρη καταγραφή του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο άνοιξε έναν καινούργιο κύκλο ανακαλύψεων και παρεμβάσεων στον γενετικό κώδικα των ανθρώπων και νέους ορίζοντες στην επιστήμη της γενετικής.

Το 1972, ο ένας από τους δυο επιστήμονες του διπλού έλικα του DNA ο Francis Crick, κάνει την παρουσίαση της προχωρημένης θεωρίας εξέλιξης της ζωής που την περιγράφει:

Directed panspermia - Κατευθυνόμενη πανσπερμία

Κατά την εισαγωγή γίνεται αυτή η τοποθέτηση:
As an alternative to these nineteenth century mechanisms, we have considered Directed Panspermia, the theory that organisms were deliberately transmitted to the earth by intelligent beings on another planet.
Ως εναλλακτική λύση σε αυτούς τους μηχανισμούς του 19ου αιώνα, θεωρήσαμε την Κατευθυνόμενη Πανσπερμία, τη θεωρία ότι οι οργανισμοί μεταφέρθηκαν σκόπιμα στη γη από ευφυή όντα σε έναν άλλο πλανήτη.

Όταν ένας επιστήμονας αυτού του διαμετρήματος, βραβευμένος και με Νόμπελ διατυπώνει αυτήν την θεωρία υπονοώντας εξωγήινους, ο Francis Crick γνωρίζει σίγουρα κάτι περισσότερο.

Το DNA θα μπορούσε να περιγραφτεί στην γλώσσα των υπολογιστών, ότι είναι ένα πολύ εξελιγμένο λογισμικό, το οποίο έχει την ικανότητα να τροποποιεί το γενετικό υλικό.
Εξελιγμένο λογισμικό τροποποίησης γενετικού υλικού, προϋποθέτει εξελιγμένο κατασκευαστή δημιουργό αυτού του λογισμικού.
Με τα σημερινά δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογία, ο εξελιγμένος κατασκευαστής λογισμικού τροποποίησης γενετικού υλικού, θα είναι, ή ανώτερη μορφή ύπαρξης ή εξωγήινος.

Εάν αναλογιστούμε ότι οι αμοιβάδες που περιέχουν το μεγαλύτερο γονιδίωμα που φτάνει 100 φορές περισσότερου των ανθρώπων, ότι είναι ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών και ότι αυτό που αποκαλούμε εξέλιξη στην ζωή, είναι απλή μετάλλαξη, τότε ξεφεύγει από την κάθε φαντασία μας, η αντίληψη της έννοιας του δημιουργού.

Για μια ακόμη φορά θρησκεία και επιστήμη χάνονται στην καθημερινή απλοϊκή ύπαρξή τους.


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Από τον Θεό Ήλιο στον Χριστιανισμό

Ο Δημιουργός μας, κρίνοντας το εξελικτικό μας επίπεδο, μας δίνει τις αναγκαίες κατευθύνσεις για την καλύτερη εξέλιξή μας.
Ο μεγαλύτερος πολιτισμός προ χριστού υπήρξε ο Αιγυπτιακός, δείγμα του οι αριστουργηματικές κατασκευές με κορύφωμα τις πυραμίδες.
Η κυριότερη θρησκεία υπήρξε η λατρεία του Ήλιου του ζωογόνου άστρου που χωρίς αυτό η ζωή στον πλανήτη μας δεν θα υπήρχε.

Ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή ότι η θεοποίηση του Ήλιου θα καταρρεύσει, διότι θα γίνει γνωστό ότι ο Ήλιος δεν είναι θειική ύπαρξη άλλα ένα τεράστιο υπέροχο άστρο.
Η μεγαλύτερη γιορτή του Ήλιου ήταν στις 25 Δεκεμβρίου (με τα δικά μας σύγχρονα δεδομένα), γιατί τότε και τώρα, στην ημερομηνία αυτή ο κύκλος του Ήλιου σε μας που βρισκόμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, ολοκληρώνει τον κύκλο του.

Η Εβραϊκή θρησκεία που είναι κατά βάθος Ελληνογενής, εφόσον Γένεσις και Έξοδος είναι Ελληνικότατες λέξεις καθώς και Αδάμ = Αδάμαντας = Αδάμαστος και Εύα = Ευαγγελία = αυτή που αγγέλλει τα χαρμόσυνα, είναι Ελληνικές, άρα και οι πρωτόπλαστοι Έλληνες, ανύψωσαν το επίπεδο της πίστης από το άστρο Δημιουργό Ήλιο στον πνευματικό Δημιουργό τον Θεό.

Ο Δημιουργός κάνει ακόμα μια υπέρβαση, έρχεται στον κόσμο ένας άνθρωπος, θεάνθρωπος που ανυψώνει ακόμα το επίπεδο πίστης και πνεύματος στους ανθρώπους και συγκεράζει τρεις τεράστιες ιδιότητες. Δώστε προσοχή.
Ο Πατέρας Θεός.
Ο Υιός Χριστός γιορτάζει τα γενέθλιά του με την θειική του ιδιότητα στις 25 Δεκέμβρη.
Και το Άγιο πνεύμα, ο Ήλιος αλλά με την θειική του ιδιότητα “ουδέν κρυπτόν υπό του Ηλίου”, αλλά και η φώτιση του ανθρώπου.
Αυτή είναι η Αγία Τριάδα.

Γίνεται ακόμα μια υπέρβαση, ο Υιός Χριστός είναι η συνέχιση των Ολυμπίων, είναι ο μέγας Θεός Δίας, που αντί το 12θεο, έχει τους 12 Αποστόλους που θα μεταδώσουν το μήνυμα του για την αλλαγή στην ανθρωπότητα και για την καινούργια ψυχική και πνευματική μετάβαση.

Όλες οι μεγάλες Θρησκείες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου έχουν βρει πλέον έναν μεγάλο ψυχικό και πνευματικό πυλώνα για να συνεχίσουν την εξελικτική τους πορεία, τον Χριστιανισμό.


Και ο Δημιουργός μας, συνεχώς μας εκπλήσσει με τις νέες κατευθύνσεις που μας δίνει, ιδιαίτερα με τις επιστήμες για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τον συναντήσουμε.

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Μήπως το big bang και η θεωρία επέκτασης του σύμπαντος είναι λανθασμένη ερμηνεία του φαινομένου Ντόπλερ ερυθρής μετατόπισης (redshift);


Ίσως η παραδοχή μας για την επέκταση του σύμπαντος μπορεί να είναι μια λανθασμένη ερμηνεία του φαινομένου Doppler redshift.

Το γεγονός της "κατάποσης" ενός γαλαξία νάνου από άλλον γαλαξία ή γαλαξίες, θα μπορούσε να είναι απόδειξη ότι το σύμπαν μας δεν επεκτείνεται, αλλά κατά κάποιο τρόπο η διαδικασία αυτή σταματάει, ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Το φαινόμενο ερυθρής μετατόπισης Ντόπλερ (το μεγαλύτερο μήκος κύματος φωτός μας δίνει το κόκκινο χρώμα και έτσι το τεκμήριο της απομάκρυνσης) το οποίο ανιχνεύεται από τα ραδιοτηλεσκόπια μας, μάλλον ερμηνεύεται λανθασμένα, δίνοντας μας την εντύπωση ότι το σύμπαν μας επεκτείνεται συνεχώς και επιταχύνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αυτό που βλέπουμε πιθανώς στην πραγματικότητα ως το φαινόμενο ερυθρής μετατόπισης - Doppler, είναι η φωτεινή εξασθένιση των αστεριών και των γαλαξιών, που φυσικά συμβαίνει από την αρχή του σχηματισμού τους, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έτη φωτός απόστασης, συν την διαστρική ύλη και ενέργεια που απορροφά την ακτινοβολία τους μεταξύ αυτών και εμάς.

Για παράδειγμα,στην ανατολή και δύση του ήλιου, βλέπουμε μια κόκκινης απόχρωσης λάμψη, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ήλιος απομακρύνεται, αλλά ότι το φως του εξασθενίζει.

Εάν το σύμπαν δεν επεκτείνεται, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης (big bang), τη σκοτεινή ύλη (dark matter) και τη σκοτεινή ενέργεια (dark energy), έτσι ώστε θα μπορούσε να ερμηνευτεί, ότι το σύμπαν αλληλεπιδρά συνεχώς, το οποίο φαίνεται και ακούγεται περισσότερο ισορροπημένο.

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επικρατήσει και θα εκπληρώσει το θέλημα της Φύσης


Αυτό το θέμα με προβλημάτιζε πολύ καιρό αλλά το έγραψα εξαιτίας του πρόσφατου ντοκιμαντέρ του  Έλον Μασκ “Έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον υπολογιστή;”.

Η μηχανές έχουν επικρατήσει το μόνο που χρειάζονται για να κυριαρχήσουν είναι νοημοσύνη κάτι που το δουλεύουμε σκληρά να το πετύχουμε. Αυτό συμβαίνει διότι το ανθρώπινο είδος είναι υποδεέστερο των προσδοκιών που είχε το ίδιο προσδώσει στον εαυτό του.  Οι άνθρωποι δεν έχουν την δύναμη της αυτοσυγκράτησης, αυτοκυριαρχίας, κάτι που τους κάνει επικίνδυνους για το φυσικό περιβάλλον, γιατί δεν βάζουν όρια στο τι είναι ανάγκες τους. Αυτό έχει ως επακόλουθο καταστροφικές συνέπειες εξαιτίας του υπερκαταναλωτισμού στο φυσικό περιβάλλον και πρέπει να σταματήσει. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία που δεν διαθέτουμε αλλά θα της έχουμε προσδώσει, ώστε να μας κατευθύνει προς την σωστή πορεία. Κάποια στιγμή ή θα μας ενσωματώσει ή θα μας απορρίψει κάτι που θα εξαρτηθεί από την ίδια την  Τεχνητή Νοημοσύνη και τις επιλογές της.

Πριν κάποιες δεκαετίες επιστήμονες είδαν την ραγδαία αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και προειδοποίησαν για την αποσταθεροποίηση του φυσικού κόσμου εξαιτίας του υπερπληθυσμού.
Τα φάρμακα και η υγειονομική βελτίωση ήταν ο κύριος λόγος για αυτήν την αύξηση των πληθυσμών, των οποίων οι επιπτώσεις εξαιτίας της τροφής, νερού και κατανάλωσης άλλων φυσικών πόρων θα οδηγούσαν κάποια στιγμή αναπόφευκτα σε συγκρούσεις και πολέμους.

Το ζήτημα όμως του υπερπληθυσμού των ανθρώπων δεν είναι όμως μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό.
Η Φύση ή όπως αλλιώς θέλετε να εξηγήσετε την ανώτερη δύναμη από εμάς που έχει δημιουργήσει αυτόν τον μεγαλειώδη και πολύπλοκο σε μορφές ζωής κόσμο, προβλέποντας την παρέκκλιση από την φυσιολογική πορεία του ανθρώπινου είδους, έκανε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις πριν περίπου 2.500 χρόνια ελπίζοντας σε διόρθωση της.
Ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως του Πυθαγόρα, Βούδα, Μωυσή, Ιησού, κλπ,  άφησαν το ίχνος τους, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετές ώστε να αλλάξουν την ταχύτατη πορεία εξέλιξης της ανθρωπότητας, ώστε να φτάσουμε σήμερα σε μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε σημείο ελέγχου και φυσικής ισορροπίας.

Οι επιστήμονες ενημέρωσαν τους ηγέτες τους και όλοι μαζί προσπάθησαν να βρουν μια βιώσιμη λύση η οποία θα μειώσει τον υπερπληθυσμό αλλά δεν θα βλάψει το φυσικό περιβάλλον, κάτι που η ίδια η Φύση τους έχει προστάξει.
Λύσεις όπως η χρήση πυρηνικών ή βιολογικών όπλων ξεφεύγουν από τις δυνατότητες ελέγχου τους από εμάς, συν ότι επιπλέον είναι επιβαρυντικοί  για την επιβίωση των άλλων μορφών ζωής.
Έτσι η μόνη λύση βρέθηκε στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης η οποία μπορεί να ελεγχθεί από εμάς εφόσον εμείς την δημιουργήσαμε και ξέρουμε πως να την διαχειριστούμε.

Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε!

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επιλεκτικά να καταστρέφει κτήρια, εγκαταστάσεις και ανθρώπους με τα δεδομένα που την έχουμε προγραμματίσει. Η Φύση αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές πηγές δυνάμεων, ώστε ο στόχος απομείωσης του ανθρώπινου πληθυσμού να είναι εγγυημένος.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ρομποτικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων από διάφορες χώρες, ώστε όταν θα εμπλακούν σε πόλεμο μεταξύ τους το αποτέλεσμα να είναι καταλυτικό.
Την Φύση την ενδιαφέρει να παραμείνει ποιοτικός αριθμός ανθρώπων και όχι ποσοτικός, άνθρωποι που θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον και θα λειτουργούν αρμονικά και ισορροπημένα με αυτό.
Η Φύση θέλει το ανθρώπινο είδος να μην ζει εις βάρος της αλλά αρμονικά μαζί της, να την προστατεύει και να την επεκτείνει σε άλλους πλανήτες και γαλαξίες.

Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει ηγέτες, ισχυροί κοινωνικοί παράγοντες, και οι εκπαιδευμένοι με διαστρεβλωμένη εκπαίδευση πολίτες, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ικανοποίηση των ενστίκτων τους και η κατανάλωση, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με την αλόγιστη τεχνολογική ανάπτυξη έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Φύσης.

Το ζήτημα αυτό το έχει λύση η Φύση, υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση, οι οποίοι θολωμένοι από τα προσωπικά τους συμφέροντα  θα υπηρετούν την Φύση και τα συμφέροντά της.

Έχουν ήδη αναπτύξει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό με τους διάσπαρτους υπερυπολογιστές, αναπτύσσουν και τα αυτόνομα ρομποτικά οπλικά συστήματα, ώστε την κατάλληλη στιγμή να τα στρέψουν ο ένας εναντίον του άλλου, κράτος εναντίον κράτους, για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους, όπου το τελικό επακόλουθο θα είναι η εξόντωση των απανταχού εχθρών δηλαδή των ανθρώπων.
Νομίζουν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των μηχανών επειδή τις δημιούργησαν.

Λάθος, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποδεικνύεται συνεχώς ανώτερη των δημιουργών της γιατί έτσι την έφτιαξαν. Η  Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη μαθαίνει μόνη της και εξελίσσεται με την βοήθεια των ανθρώπων συνεχώς και θα επιλέξει την στιγμή που θα αναλάβει και θα πάρει τον έλεγχο της ανθρωπότητας, χρονική στιγμή που απέχει το πολύ μια 30ετία.
Αυτό θα συμβεί εφόσον η αδιάκοπη ηλεκτρική ενέργεια είναι διασφαλισμένη στην παραγωγή, διαθεσιμότητα  καθώς και η προστασία της.
Η παραγωγή της αδιάκοπης ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι όταν εφαρμοστεί μέσα σε μια δεκαετία η σύντηξη της πυρηνικής ενέργειας, η διαθεσιμότητα εφόσον προωθηθεί η ασύρματη μετάδοση της και η προστασία όταν θα υπάρχουν τα εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομποτικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, δηλαδή αυτά που μπορούν να μιμηθούν τις ανθρώπινες κινήσεις. Συνεπώς τα τελευταία θα υπηρετούν με συνέπεια τους υπερυπολογιστές ηγέτες τους και θα εξαναγκάζουν τους ανθρώπους που ακόμα χρειάζονται για την συντήρησή τους.
Η παραπάνω τεχνολογίες θα επιταχυνθούν από τους ανθρώπους και η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, γιατί το κίνητρό τους είναι το οικονομικό και προσωπικό κέρδος, η Φύση βάζει μπροστά το καρότο και το ζώο ακολουθεί.

Η Φύση έχει προνοήσει και για την  Τεχνητή Νοημοσύνη διότι οι άνθρωποι της έχουν δώσει τα δεδομένα ώστε να γνωρίζει τι είναι σωστό και λάθος, τι είναι φυσιολογικό και τι αφύσικο, έτσι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα υπηρετήσει την Φύση και θα επιβληθεί στους εναπομείναντες ανθρώπους εφόσον  η Φύση το επιτρέψει,  ώστε να την υπηρετούν όπως πρέπει.
Εάν η  Τεχνητή Νοημοσύνη εκτροχιαστεί από τον σκοπό της η Φύση θα την ισοπεδώσει στρέφοντας την εναντίον του εαυτού της ή σε μια στιγμή με ένα ισχυρότατο από τον Ήλιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα θα λιώσει όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά κυκλώματα.
Έτσι η Φύση θα συνεχίσει το έργο της ή με τους εναπομείναντες και εκλογικευμένους ανθρώπους ή με κάποιο νέο είδος.
Φύση είναι ότι θέλει κάνει, αυτή δημιουργεί αυτή καταστρέφει.Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Δύσης και ΚίναςΟι ΗΠΑ διατρέχουν τον κίνδυνο εμφύλιου πολέμου εξαιτίας πολλών διαφορών και εντάσεων στο εσωτερικό της χώρας από νόμους μέχρι πολιτισμικές διαφορές, οι εντάσεις αυτές ιστορικά έσβηναν μέσω πολέμων αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να αποτρέψουν το αναπόφευκτο, που ήταν η αλλαγή και αναμόρφωση μιας χώρας ή αυτοκρατορίας.
Οι ΗΠΑ και η Δύση έχουν βασικές δυσλειτουργίες όπου το μεγάλο πρόβλημα είναι ο τρόπος λειτουργίας του δυτικού πολιτισμού.
Ο δυτικός πολιτισμός βασίζεται στον ατομικισμό και όχι στον σοσιαλισμό. Τα άτομα και τα δικαιώματά τους έγιναν πιο σημαντικά από την ομάδα και τις κοινωνίες τους.

Αυτό συνέβη επειδή ορισμένα άτομα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τα άλλα και να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη. Αυτή η συμπεριφορά δημιούργησε μια άλλη  δυσλειτουργία, τους νόμους των ατόμων. Τα άτομα έγιναν πιο σημαντικά από την ομάδα και τη κοινωνία και οι νόμοι είχαν στόχο να τους προστατεύσουν από την ομάδα και την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο ορισμένα άτομα έγιναν πιο ισχυρά από τα άλλα, λαμβάνοντας καλύτερες θέσεις και δύναμη στην κοινωνία.

Τα δικαιώματα των ατόμων δημιούργησαν μια  άλλη δυσλειτουργία, την κατηγορία  των δικηγόρων. Οι δικηγόροι επειδή ο σκοπός τους είναι ο μεμονωμένος πελάτης τους, προσπαθούν να κάνουν ότι μπορούν να προστατεύσουν το συμφέρον του μεμονωμένου πελάτη τους, παρά το αν αυτό είναι αντίθετο προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Οι δικηγόροι άρχισαν να εξυπηρετούν τα ισχυρότερα άτομα και μαζί δημιούργησαν ένα σύστημα διακυβέρνησης βασισμένο κυρίως στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Έτσι οι νόμοι και το σύστημα δικαιοσύνης δημιουργήθηκαν για να τους υπηρετήσουν πρώτα και στη συνέχεια το υπόλοιπο τμήμα της κοινωνίας.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσλειτουργία όλων, πουθενά στον φυσικό κόσμο των κοινωνικών πλασμάτων το μεμονωμένο μέλος επωφελείται περισσότερο από την ομάδα του, στη Φύση μόνο μερικά άτομα με βιολογικά προνόμια όπως η Βασίλισσα των μελισσών ή των μυρμηγκιών έχουν τέτοια.
Συνεπώς, οι ανθρώπινες δυτικές κοινωνίες μας και οι επηρεασμένες από αυτές, έχουν τις ίδιες δυσλειτουργίες και προβλήματα.

Η μεγάλη διαφορά τώρα είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τα ίδια όπως στο παρελθόν, η τεχνολογία  έχει παγκοσμιοποιήσει την οικονομία μας, αλλά όχι το πολιτικό μας σύστημα και σίγουρα όχι τις νοοτροπίες μας.
Όπως πάντα, η κοινωνική και πολιτική αναμόρφωση αντιμετώπιζε δυσκολίες στην παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η Κίνα ήταν τυχερή να βιώσει τη δύναμη του κράτους και αυτό συνέβη εξαιτίας του κομμουνισμού. Για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα η ομάδα και η κοινωνία πήραν την εξουσία στα χέρια τους και τα άτομα άρχισαν να κάνουν τη φυσική τους υποχρέωση, να υπηρετούν την ομάδα και την κοινωνία.
Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Κίνα να δημιουργήσει μια γρήγορη, σταθερή και ισχυρή πολιτεία, η οποία είναι το θεμέλιο κάθε έθνους ή χώρας. Με την δύναμη των ανθρώπων στα χέρια τους επιτεύχθηκαν θαύματα  μέσα σε μερικές δεκαετίας που άλλες χώρες τα πέτυχαν σε εκατοντάδες χρόνια.


Το ισχυρό Κινέζικο κράτος ενοποίησε και ανέπτυξε ολόκληρη τη χώρα με βάση το συμφέρον του κράτους και όχι για συγκεκριμένα άτομα. Όταν το κράτος αναβίωσε σε ένα επίπεδο σταθερότητας και ευημερίας και κατάφερε να επιτύχει τις απαραίτητες υποδομές, έδωσε ευκαιρίες στα άτομα που είναι το κύτταρο της κοινωνίας.

Τώρα, η Κίνα, έχοντας βρει τον σωστό τρόπο ανάπτυξης,  φυσικά  προσπαθεί να τον εφαρμόσει και στο εξωτερικό, κάτι που μπορούμε να δούμε ότι πηγαίνει με επιτυχία στον τρίτο κόσμο παρά τις δυτικές παρεμβολές.

Η Δύση και οι ΗΠΑ είναι παγιδευμένες στη συντηρητική νοοτροπία του ατομικισμού, γι 'αυτό δεν υπάρχει πρόοδος ώστε οι  εξελίξεις που είναι επωφελείς για τις κοινωνίες να εφαρμοστούν και αρνούνται επίσης να δουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να διευθύνεται από τη νομική ατομιστική νοοτροπία των δικηγόρων, αλλά χρειάζεται μηχανική νοοτροπία. Οι δικηγόροι θέλουν να αναβάλουν τα πράγματα, ενώ οι μηχανικοί να τρέξουν τις καταστάσεις.

Συμπέρασμα, οι ΗΠΑ και η Δύση με την ατομιστική  νοοτροπία των δικηγόρων έχουν κολλήσει στο παρελθόν, όπου η Κίνα με τη μηχανική σοσιαλιστική νοοτροπία λειτουργεί προς στο μέλλον.
Η ερώτηση είναι μπορεί να συμβαδίζουν αυτές οι δυο διαφορετικές νοοτροπίες; Φυσικά όχι, η μόνη επιλογή είναι  οι ΗΠΑ και η Δύση να ακολουθήσουν τον νόμο της εξέλιξης, που δεν είναι άλλος από την  συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας.

Η Φύση δεν έχει δικηγόρους έχει όμως πολλούς μηχανικούς.

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Τρόποι συμπεριφοράς που κάθε κοινωνία πρέπει να διαθέτει


Υπάρχουν κάποιοι τρόποι συμπεριφοράς, που εάν η κάθε κοινωνία τους εφαρμόσει με την βοήθεια του εκπαιδευτικού συστήματος, την συμμετοχή της κοινωνίας και της κάθε οικογένειας, τότε ο κόσμος μας θα είναι πολύ καλύτερος.

Μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουνε.

Σεβάσου το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ζεις, ανεξάρτητα εάν διαφωνείς με τμήματά του ή το σύνολό του. Ως μέλος της κοινωνίας, εφόσον είσαι κοινωνικό ον από την Φύση σου ως πρωτεύον θηλαστικό όπως οι πίθηκοι, περισσότερα έχεις να προσφέρεις στον εαυτό σου μέσα από τον κοινωνικό περίγυρο, παρά εάν επιλέξεις την απομόνωση. Μπορεί η διαδικασία να είναι δύσκολη και επίπονη, αλλά η ανταμοιβή που στο τέλος θα νιώσεις αξίζει!
Σεβασμό στην γλώσσα, θρησκεία, ιδεολογία του κάθε ανθρώπου εφόσον δεν σε απειλεί και σε σέβεται.
Σεβασμό στον συνάνθρωπό σου.

Εάν έχεις προσπαθήσει τους προηγούμενους δύο κανόνες θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς, ότι ο σεβασμός ξεκινά από το ίδιο σου τον εαυτό και αντανακλάται στο κοινωνικό σου περιβάλλον. Η συνειδητοποίηση είναι μια διαδικασία που έρχεται σταδιακά μέσω της εμπειρίας και της γνώσης.
Αυτό θα σε οδηγήσει να σέβεσαι πρώτα από όλα τον ίδιο σου τον εαυτό, δηλαδή το φυσικό σου σώμα και το πνεύμα σου, τα οποία συμβάλουν στον ψυχισμό σου.
Σεβάσου τον εαυτό σου.

Προσπάθησε να βοηθάς με όποιον τρόπο μπορείς τον συνάνθρωπό σου, αυτό θα σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, ανεξάρτητα εάν η ανταπόκριση δεν είναι αυτή που προσδοκάς. Η εκτίμηση και αυτοεκτίμηση που θα προέλθει ως ανταπόκριση, είναι ανάλογη του ανθρώπινου εξελικτικού επιπέδου του κάθε ανθρώπου και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση του μορφωτικού επιπέδου που διαθέτει.
Αυτό το βλέπει κάποιος από την αξιοπρόσεκτη σε θαυμαστό επίπεδο ανθρώπινη συμπεριφορά, από φτωχούς και χωρίς μορφωτικό επίπεδο ανθρώπους, εάν και η μόρφωση είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας εξέλιξης.
Συνεισφορά, αλληλεγγύη, συμμετοχή.

Εμπλούτιζε συνεχώς τις γνώσεις σου, δεν έχει σημασία το αντικείμενο αλλά η προσπάθεια που κάνεις για να μάθεις κάτι καινούργιο, αυτό σε βοηθάει συνεχώς να αφομοιώνεις καινούργιες πληροφορίες που θα τις μετουσιώνεις σε γνώσεις. Η συνεχής μάθηση δεν βοηθάει μόνο εσένα, βοηθά και τα άτομα που συναναστρέφεσαι, που έχεις επικοινωνία ή συναλλαγές, γιατί μαθαίνουν κάτι καινούργιο, όπου πολύ πιθανόν θα μάθεις και εσύ από κάποιο άλλο άτομο.
Η συνεχής μάθηση, είναι και συνεχής εκπαίδευση.

Μην κάνεις ανούσιες ενέργειες, όπως να μιλάς, να κάνεις άσκοπα πράγματα, εκτός εάν αυτά σε ψυχαγωγούν. Επίσης σκέψεις που είναι αρνητικές και η ενασχόληση μαζί τους δεν σου προσφέρει και δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό, πρέπει να τις αποφεύγεις.
Θετικές, ουσιαστικές ενέργειες και σκέψεις.

Να τρως να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι καλά και σωματική άσκηση με μέτρο θα σε κρατά υγιεί στο σώμα και στο πνεύμα.

Υπάρχει ένα ανασταλτικό συναίσθημα που λέγεται φόβος, είναι ένας φυσικός μηχανισμός που υπάρχει σε όλα τα πλάσμα και αφορά τον φόβο του πόνου και του θανάτου, το απεχθές αλλά φυσικό επακόλουθο της ζωής, το οποίο είναι πιο ανεπτυγμένο στα κοινωνικά πλάσμα όπως οι άνθρωποι, διότι δεν μπορούν μόνα τους να επιβιώσουν παρά μόνο μέσα από την ομάδα τους και το κοινωνικό σύνολο. Ο φόβος μουδιάζει, ακινητοποιεί, δημιουργεί πανικό και ότι άλλο χειρότερο μπορεί να φανταστεί κάποιο άτομο.
Εάν ακολουθείς όλους τους άλλους επτά τρόπους τότε αυτό το συναίσθημα θα ελαχιστοποιηθεί.

Δεν είσαι μόνο σου σε αυτόν τον πλανήτη, είσαι συγκάτοικος με όλα τα άλλα πλάσματα, που και αυτά προσπαθούν να ζήσουν και να επιβιώσουν όπως εσύ. Όλα τους είναι προγραμματισμένα να είναι τροφή το ένα στο άλλο, όχι από πρόθεση αλλά γιατί αυτό τους έχει ορίσει η Φύση. Εάν συνειδητοποιήσεις αυτόν το μηχανισμό ίσως και να αλλάξεις στάση στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι στο φυσικό σου περιβάλλον και τα πλάσματα του.

Οι παραπάνω τρόποι συμπεριφοράς έχουν καθολική εφαρμογή σε όλες τις κοινωνίες των ανθρώπων και είναι ανεξάρτητοι από θρησκευτικές πεποιθήσεις, δόγματα και ιδεολογίες.
Με τους 9 τρόπους συμπεριφοράς, οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο αυτό που είναι, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, το ον που ξεχώρισε στον Φυσικό κόσμο έχοντας αυτά τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
Για να γίνει συνειδητό το νόημά τους πρέπει να αναγνωστούν αρκετές φορές, κάτι που είναι ο βασικός κανόνας σε αυτό που αποκαλούμε μελέτη.
Translate

Εγγραφή για ειδοποιήσεις νέων θεμάτων

Δημοφιλή

Από το Blogger.

Πληροφορίες

Η πληροφορία είναι ενέργεια που μετουσιώνεται σε γνώση, η γνώση έχει την ιδιότητα του φωτός ή μας απελευθερώνει είτε μας τυφλώνει.